મિથાઈલ હાઈડ્રોક્સીથાઈલ સેલ્યુલોઝ (MHEC)

 • મિથાઈલ હાઈડ્રોક્સીથાઈલ સેલ્યુલોઝ (MHEC)

  મિથાઈલ હાઈડ્રોક્સીથાઈલ સેલ્યુલોઝ (MHEC)

  ઉત્પાદનનું નામ: મિથાઈલ હાઈડ્રોક્સીથાઈલ સેલ્યુલોઝ
  સમાનાર્થી: MHEC;HEMC;Hydroxythyl મિથાઈલ સેલ્યુલોઝ;Methyl Hydroxyethyl સેલ્યુલોઝ
  મિથાઈલ હાઈડ્રોક્સીથાઈલ સેલ્યુલોઝ(Hemc);સેલ્યુલોઝ મિથાઈલ હાઈડ્રોક્સીથાઈલ ઈથર
  CAS: 9032-42-2
  દેખાવ:: સફેદ પાવડર
  કાચો માલ: શુદ્ધ કપાસ
  ટ્રેડમાર્ક: QualiCell
  મૂળ: ચીન
  MOQ: 1 ટન